Vision & värdegrund

För att kvalitetssäkra att barn- och ungdomsverksamheten bedrivs på ett korrekt sätt i enlighet med barnkonventionen och Riksidrottsförbundets (RF) riktlinjer måste Lidköpings CK´s  ledare inom denna sektion genomföra utbildningen Plattformen – Barn och Ungdom som anordnas av SISU. En intern utbildning kommer även att tas fram med fokus på föreningens värdegrund, vision och målsättningar inom de olika sektionerna anpassad efter nya assisterande ledare samt andra förtroendeuppdrag inom föreningen.

Lidköpings CK´s Värdegrund

Allas rätt att få vara med

Alla rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar- Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Rent spel och ärlighet

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Läs mer om riktlinjer för barn och ungdomar inom svensk idrott: Svensk Idrott

Se gärna klippet Idrotten Vill som speglar det Lidköpings CK Vill.